Temat i zakres konsultacji

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Konsultacje będą dotyczyły sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo – wschodniej części miasta.

Teren, którego dotyczyć będą konsultacje to obszar o powierzchni ok. 63ha. Obecnie mieszka tu ok. 30 osób, jednocześnie zaewidencjonowano 105 właścicieli nieruchomości. Teren zlokalizowany jest na obrzeżach miasta i obecnie, w większości  nie jest zainwestowany. Jednocześnie jest on atrakcyjny z uwagi na liczne postulaty dotyczące kontynuacji funkcji mieszkaniowej. Ze względu na brak miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego ustalanie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora w drodze decyzji, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Powoduje to niekontrolowane rozpraszanie zabudowy. Tereny użytkowane są głównie rolniczo, chociaż znajdują się tu nieliczne enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opracowaniem planu na tym terenie zainteresowane są osoby prywatne oraz Miasto.

Zakres ustaleń planu obejmować będzie realizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dodatkową okolicznością jest konieczność zaprojektowania kontynuacji spójnego układu komunikacyjnego tej części miasta oraz budowa sieci infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi mieszkańców. Istotne jest również utworzenie powiązań pieszych i rowerowych, terenami rekreacyjnymi i pozostałymi osiedlami miasta.

 

Zakres działań:

  • zebranie wniosków dotyczących przyszłych funkcji i sposobu zagospodarowania i ew. zabudowy poszczególnych nieruchomości i terenów lub obszarów,
  • opracowanie inwentaryzacji terenu z naniesieniem wniosków i poddanie konsultacjom sposobu ich uwzględnienia, w tym wskazanie terenów potencjalnego konfliktu interesów,
  • wyznaczenie stref funkcjonalnych w ramach obszaru objętego planem i poddanie konsultacjom ich zasięgu,
  • opracowanie koncepcji planu i zebranie opinii do koncepcji planu.

 

 

Powrót na początek strony