Podstawy prawne

  1. Dokumentacja konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 w ramach działania z kategorii 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego - Wiedza Edukacja Rozwój
  2. Dokumentacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” objętego umową nr POWR.02.19.00-00-KP25/15, zawartą dnia 31.03.2016 r. pomiędzy Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku a Ministrem Rozwoju
  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – art. 5 a)
  4. Uchwała Nr 240/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 r. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży (http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5754 ).
  5. Uchwała Nr 313/XXXVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo – wschodniej części miasta (http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5958).
Powrót na początek strony