O projekcie

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Prezydent Łomży informuje, że Miasto przystąpiło do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu odbywa się według opracowanego Indywidualnego Planu Konsultacji uwzględniającego potrzeby i specyfikę procesu.

Okres realizacji projektu: marzec 2017 r. – grudzień 2017 r.

Główne rezultaty projektu to:

  • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
  • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

Korzyści dla Łomży

W ramach projektu Miasto Łomża uzyska wsparcie (finansowe, organizacyjne                           i merytoryczne) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowo – wschodniej części miasta (Uchwała Nr 313/XXXVII/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo – wschodniej części miasta – http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5958).

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                               i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach projektu pracownicy samorządowi otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń               i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi (w szczególności narzędzie typu GIS) prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. Mieszkańcy będą mieli okazję do aktywnego włączenia się w procesy konsultacji zmierzające do wypracowania odpowiadających im rozwiązań przestrzennych południowo – wschodniej części miasta. W szczególności, w ramach projektu zostanie wykonane i wdrożone unikalne narzędzie internetowe oparte o system GIS Podlasia, które będzie wykorzystane w procesie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych gmin.

Cele konsultacji w Łomży:

  • wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową,
  • dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego, z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,
  • przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący,
  • określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając:
  • potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie kontynuacji istniejącej na terenach sąsiednich zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową,
  • lokalizację inwestycji celu publicznego,
  • zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

Powrót na początek strony